การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

การสนับสนุนการรักษาพยาบาล

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่นอกเหนือ หรือเกินกว่าสวัสดิการพื้นฐานของรัฐแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยการตั้งกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้แก่โรงพยาบาลรัฐซึ่งมีแพทย์ผู้ประสานงานในการใช้เงินในกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ในกรณีที่โรงพยาบาลรัฐต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากแต่ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติก็มีการพิจารณาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเช่นกัน

การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาแพทย์และการศึกษาต่อของแพทย์เป็นการสร้างบุคลากรในทางสาธารณสุข นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล

นอกเหนือจากการบริจาคโดยตรงแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติยังบริจาคเงินสมทบแก่หน่วยงานช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุข รวมถึงการบริจาคผ่านแพทย์ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ด้วย