รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

 • นางสาวจุฑารัตน์ หาญณรงค์ - ภาควิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวปลายฟ้า สายสุ้ย - ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวพรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์ - ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวพัณณิตา กิด่วน - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวฟรานญ่า บินหมัดอาด - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายฟุรกอน เจ๊ะเต๊ะ - ภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายศรายุทธ บุญชัย - ภาควิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • นางสาวสุรางคนา วิวัฒนาวิไล - ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวอัสมา มะสัน - ภาควิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

 • นายกิตติชัย ฤาชัยราม - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • นายเกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายชินวัตร จันทร์ศิริ - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวโชติกา กึมรัมย์ - สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • นางสาวเนตรนภา เส็งเพิ่ม - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • นางสาวบวรลักษณ์ บุญเรือง - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • นางสาวพจนี เจริญสง - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 • นางสาวฟารีดา ถ่ายถอน - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 • นายสิทธิพงษ์ คำเสียง - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายสุวัฒน์ จันทร์ไทย - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • นางสาวอัจฉรา ชื่นชม - สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

 • นายจตุรภัทร เจริญศรีรุ่งเรือง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวจิรนันท์ ถาพรพาท - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายฐานทัพ รัจกก - สาขาวิชาช่างยนต์ - วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายณัฐนันท์ สาขาม - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธิดารัตน์ สุขเกษม - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นายปัญญากร บาร์ตัน ดิลลาร์ด จูเนียร์ - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวพัตรพิมล ลิ้มภักดี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวพิชชาภา ทองศิริไพบูลย์ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายรณกร หายโศก - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวรินรดา โรงคำ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวศกาวรัตน์ โพธิ์ตะทอง - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวศศิกานต์ เนรมิตมาลี - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวสุธาสิณี อยู่ยืน - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวสุพัตรา ก้อนทองไทย - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • นางสาวแสงเดือน สุขเขียว - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

คณะอาจารย์จาก ม.หัวเฉียว เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอาจารย์จาก ม.หัวเฉียว นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำคณะอาจารย์เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่

รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน เข้าพบ 26 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี/ประธานมูลนิธิ รพ เวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก รพ เวชศาสตร์เขตร้อน ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 เพื่ออวยพรปีใหม่และแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงาน

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS