บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้กับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) รุ่น Versana Active จาก IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd. ราคาเครื่องละ 500,000.00 บาท จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมอบให้ใช้สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบโดย มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ นำโดย ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ห้อง 18HA4 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าพบเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าพบเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

คณะมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดยรศ.นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567

สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะจิตวิทยา 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         2 ทุน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 3 ทุน
สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/พัฒนาชุมชน 2 ทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 67–15 ก.พ. 67)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

มูลนิธิกาญจนบารมีรับบริจาค 4 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำโดยดร.นพ.ย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมููลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับบริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาทจากนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS