ทุนการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ปีการศึกษา 2567

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567

สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะจิตวิทยา 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         2 ทุน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 3 ทุน
สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/พัฒนาชุมชน 2 ทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 67–15 ก.พ. 67)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

มูลนิธิกาญจนบารมีรับบริจาค 4 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำโดยดร.นพ.ย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมููลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ และรับบริจาคเงินจำนวน 4 แสนบาทจากนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ประธานมูลนิธิกาญจนบารมีเข้าพบ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 น.พ. สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อขออนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2566

 • นายกรวิชญ์ มุลาลินน์ - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษณธร รอบแคว้น - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวกัญญารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวจีรนันท์ ถานาเรือ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สนุ่น - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายทวีรัฐ แสงทอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวนิรัชพร วงศ์หาญ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวพัทธิยา ชัยพานิช - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายวรดร เพียรจริง - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาววรินทร ยอดตรงดี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายศิวัฒน์ ภุมมา - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นายศุภณัฐ เข็มเพชร - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 • นายสุริยัน ทองนำ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวหลาวมอญ ลุงทา - สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • นางสาวอริศรา สิทธิ - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอริสรา ทันมี - สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอัครวุฒิ คิดอ่าน - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS