รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2563

 1. น.ส. รักษ์ฐิมา ยิ้มช้อย : ครุศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ / ม. ราชภัฏวไลยอลงกาณ์
 2. นาย เจษฎากร ลาชุม : ศึกษาศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. มหาสารคาม
 3. นาย มูฮัมมัดฟีรเดาส์ บินบานา : ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / ม. สงขลานครินทร์ ปัตตานี
 4. นาย นันทวัฒน์ ขันสุข : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. น.ส. พิมลวรรณ มงคลสวัสดิ์ : เทคนิคการแพทย์ - เทคนิคการแพทย์ / ม. ขอนแก่น
 6. นาย สฤษดิ์พงศ์ รังสฤษฎ์อภิบาล : วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมไฟฟ้า / ม. เชียงใหม่
 7. น.ส. โอ๋ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / ม. ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี
 8. น.ส. ทิชาภัทร์ กล่อมนุ้ย : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม.ราชภัฎนครสวรรค์
 9. น.ส. พรกมล พลไชย : แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - แพทยศาสตร์ / ม. นวมินทราธิราช กรุงเทพฯ
 10. น.ส. พันธรัตน์ สุขแสน : ครุศาสตร์ - ภาษาไทย / ม. ราชภัฎลำปาง
 11. น.ส. ชุติมา เพชรชาบาล : พยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์ / ม. สงขลานครินทร์ สงขลา
 12. น.ส. ริศา เคนพันธ์ : สหเวชศาสตร์ - เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ / ม. บูรพา ชลบุรี

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อวยพรปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ผศ. นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ , ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ , นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกแก่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ นำโดยนางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ, นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

รพ. บางกล่ำ ทำพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ทำพิธีเปิดอาคารโภชนศาสตร์ ด้วยเงินจากโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 9 กันยายน 2560 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้มีส่วนร่วมบริจาคในครั้งนั้น

ภายในโรงครัวแบ่งออกเป็นห้องประกอบอาหาร ห้องจัดล้างภาชนะ ห้องรับประทานอาหาร ถูกต้องตามหลักสากล ทางโรงพยาบาลมีทีมแม่ครัวประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารได้ตามโรค และมีรถเข็นส่งอาหาร ตามหลักมาตรฐาน

ชื่อมูลนิธิฯ มีปรากฏอยู่ในรายนามผู้บริจาคด้านหน้าอาคารด้วย
ภาพและรายงานทั้งหมดอยู่ใน Facebook ของโรงพยาบาลบางกล่ำ

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฯ แนวทางการช่วยเหลือสังคม และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS