• ทุนการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สำหรับปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัครแล้ว
  • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบโดยตรง และตรวจสอบได้บนหน้าแรกของเว็บไซต์นี้
    
 • ทุนการศึกษาระดับ อุดมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 หมดเขตรับสมัครแล้ว
  • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบ ทางไปรษณีย์โดยตรง และประกาศผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติร่วมสู้ภัยโควิด-19

ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานแพทย์พยาบาลซึ่งต่อสู้กับโรคระบาดนี้ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้บริจาคเงินแก่

 • กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท
 • โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ) จำนวน 500,000 บาท
 • โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

บริจาคกับรพ.ศิริราช บริจาคกับรพ.จุฬา สภากาชาดไทย บริจาคกับรพ.รามาธิบดี

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นายกรณ์ดนัย เสริมศิริ - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวกรรณิกา วงค์น้อย - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคบึงกาฬ
 • นายกฤษฎา ดาทอง - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษดา แซ่ซ้ง - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายคมเพชร ตุ้ยคำ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคพะเยา
 • นายชนะวัฒน์ เด่นศิริโยธา - แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายฐิติศักดิ์ วงค์ดี - แขนงวิชาช่างไฟฟ้า ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายติยะ สุขแสวง - แขนงวิชาการไฟฟ้า ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายธนวัฒน์ เจริญรัมย์ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธารทิพย์ อุสาห์ดี - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายบรรพต จรจรัญ - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวประภาศิริ พุ่มจันทร์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายรัฐภูมิ ฟักนาคิน - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคลพบุรี
 • นางสาวรุสนีดา ยูโซะ - แขนงวิชาเกษตรศาสตร์ ว.เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 • นางสาววิลาสินี เหมันตา - แขนงวิชาการบัญชี ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอนุธิดา เหิมหอม - แขนงวิชาการบัญชี ว.เทคนิคสว่างแดนดิน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคเชียงคำ
 • นายขวัญ เอกดนัย - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา
 • นายฐิติกานต์ นาทรายขจี - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง (สาขาห้วยต้ม)
 • นางสาวนัฐวรรณ สายจันทร์ - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนบุรี
 • นางสาวนูรไอณีย์ มะตาแฮ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ว.เทคนิคนราธิวาส
 • นายพรสวรรค์ โพธิ์พันธ์ - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายวันชัย ชาญท่องไพร - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคเชียงใหม่
 • นายเสฎฐวุฒิ สมุททอง - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวอัญชลี ต้องรัก - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.หัวเฉียว เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.หัวเฉียว นำโดย อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา นำคณะอาจารย์และนักศึกษา นางสาวปภาวี สุวรรณวิจิตร นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน (ปีที่ 6) ผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้เข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ซึ่งเลื่อนมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS