ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

สำหรับปีการศึกษา 2566 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         4 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ** 4 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี
** กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง - คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร / ผลิตกรรมการเกษตร / วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 66–15 ก.พ. 66)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเมื่อปี พ.ศ. 2535 จวบจนปัจจุบัน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยในช่วงที่ คุณยศ เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มูลนิธิฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตามกุศโลบายที่คุณจรูญได้วางหลักไว้ให้อย่างดี ทั้งในด้านการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา และด้านการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล

เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณยศ เอื้อชูเกียรติ ผู้ล่วงลับ ชีวประวัติเล่มนี้จึงต้องการบอกเล่าเกียรติประวัติการทำงาน และคุณงามความดีที่คุณยศได้สั่งสมให้กับทั้งครอบครัว องค์กรหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และสังคม พร้อมกับเป็นการเผยแพร่ความคิดและมุมมองของผู้คนรอบข้างที่มีต่อคุณยศในบทบาทที่แตกต่าง แต่มีจุดร่วมที่ความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อสังคมวงกว้างอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลดชีวประวัติคุณยศเอื้อชูเกียรติ

บริจาคช่วยโครงการผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ไปมอบทุนสนับสนุนโครงการผู้ป่วยติดเตียง ของมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน

รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้เข้าพบนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิฯ เพื่อขอสัมภาษณ์สำหรับบทความในวารสารมูลนิธิเวชศาตร์เขตร้อน คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1) นางประไพพร เตียเจริญ เลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2) นางพนมเป็น ศรีประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอภิษฐา เทียนหอม นักประชาสัมพันธ์

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคเงิน 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ คณะผู้แทนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้ารับบริจาคเงิน 4,000,000 บาท ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS