มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ กำลังปรับปรุงระเบียบการทุนการศึกษา
รวมทั้งใบสมัครขอรับทุนและแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2565 จะประกาศในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ผู้รับทุนและผู้สนใจสมัครรับทุน กรุณาติดตามศึกษารายละเอียดได้ตั้งแต่วันดังกล่าว
มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุนปวช. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนปวส. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565–15 ก.พ. 2565