มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ กำลังปรับปรุงระเบียบการทุนการศึกษา
รวมทั้งใบสมัครขอรับทุนและแบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2565 จะประกาศในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ผู้รับทุนและผู้สนใจสมัครรับทุน กรุณาติดตามศึกษารายละเอียดได้ตั้งแต่วันดังกล่าว
มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

ทุนปวช. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนปวส. 1 ธ.ค. 2564–31 ธ.ค. 2564
ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565–15 ก.พ. 2565
  • สำหรับ นักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดระเบียบการขอทุนฯ ในหัวข้อทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขอให้ใช้ฟอร์มนี้ส่งคำถาม
  • สำหรับ โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และโรงเรียนเอกชน) ที่สนใจให้มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติพิจารณาเป็นโรงเรียนรับทุนมัธยมปลาย กรุณาดูรายละเอียดระเบียบการขอทุนระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อทุนการศึกษา และใช้ฟอร์มข้างล่างนี้ติดต่อกับมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อแจ้งความจำนงของโรงเรียน

ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอรับความช่วยเหลือหรือติดต่อเรื่องใด ๆ กรุณาระบุอีเมลในช่องข้างล่าง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของท่านลงในช่องถัดไปให้ชัดเจน ตามด้วยข้อความที่ท่านต้องการให้มูลนิธิฯ พิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลให้มูลนิธิฯติดต่อกลับ

หากท่านไม่สะดวกในการรับข้อมูลทางอีเมล ท่านสามารถเขียนจดหมายส่งมายังมูลนิธิฯ ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง