การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.

ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

 • ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด
 • สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

คำแนะนำสำหรับผู้ขอรับทุน

ควรอ่านและศึกษาระเบียบของทุนการศึกษาในประเภททุนฯ ที่ตนเองสนใจและต้องการขอรับทุน หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับคำขอ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกคำขอรับทุนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน แล้วจึงพิจารณาให้ทุนแก่ผู้มีความเหมาะสม โดยหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และนำความรู้กลับไปเป็นประโยชน์ยังท้องถิ่นของตน

มูลนิธิฯ ไม่จำต้องให้ทุนแก่ผู้ขอทุนตามที่ผู้ขอทุนได้สมัครมาเสมอไป การพิจารณาให้ทุนหรือปฎิเสธการให้ทุนเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของมูลนิธิฯ

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565

สำหรับปีการศึกษา 2565 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

หลักสูตร 6 ปี
     คณะแพทยศาสตร์ 1 ทุน
หลักสูตร 4 ปี
     คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทุน
     คณะกายภาพบำบัด 1 ทุน
     คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ 2 ทุน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   2 ทุน
     คณะเกษตรศาสตร์ 1 ทุน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนตรงแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ (งดให้ทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด)

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • ผู้ที่สามารถสมัครรับทุนระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิฯ
  1. ผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายหรือเรียนในภาคสุดท้ายของชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา
  2. ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ สมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคของ 3 ปีที่ผ่านมา (ผลการเรียนในชั้นมัธยมปลายหรือในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี)
  3. สอบเข้าศึกษาในสาขา/ภาควิชาที่ตั้งใจในมหาวิทยาลัยของรัฐ
  4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ทุน กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)
  5. ไม่เคยได้รับปริญญาอื่นในระดับอุดมศึกษา
  6. ไม่เป็นนักศึกษาย้ายคณะ/ภาควิชา/สถาบันการศึกษา
  7. ผู้รับทุนจะถูกพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมด และต้องศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยตามที่แจ้งในใบสมัครรับทุนเท่านั้น (ทุนจะถูกยกเลิกหากมีการเปลี่ยนแปลงคณะหรือสถาบันการศึกษา)

  ทุนและการเบิกจ่าย

  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 40,000 บาท ต่อปี
  • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท ในต้นภาคการศึกษา
  • การโอนครั้งแรก – เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้ารับการศึกษาในสถาบันและสาขา/ภาควิชาที่นักศึกษาแจ้งในใบสมัครรับทุน พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี
  • การโอนครั้งต่อๆ ไป – หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับรายงานต่างๆ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา

  หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง

  ระยะเวลาการให้ทุน

  ตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี การให้ทุนจะถูกยกเลิกในกรณี

  1. นักศึกษาเลิกเรียนในสาขา/ภาควิชาที่เรียน หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษา หรือ
  2. นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 ในภาคใดภาคหนึ่ง (ทุนจะถูกยกเลิกในภาคการศึกษาต่อไป) หรือ
  3. มูลนิธิฯ ไม่ได้รับเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนตามที่ผู้รับทุนได้รับทราบในใบสมัครรับทุนครบถ้วนและตามเวลาที่กำหนด หรือ
  4. เหตุอื่นซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้นักศึกษาขาดคุณสมบัติ

  ขั้นตอนการขอรับทุน

  • นักเรียน/นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
  • นักเรียน/นักศึกษากรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่ง
   ให้มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ ได้แก่
    
   1. เอกสารแสดงผลการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
   2. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนเรียนอยู่ แล้วแต่กรณี (ควรเป็นอาจารย์ที่รู้จักตัวตนของผู้ขอรับทุนมากพอที่จะบรรยายเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมที่ผู้ขอรับทุนสมควรได้รับการพิจารณาคำขอรับทุนนั้น)
     
  • มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์
  • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบโดยตรงและบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

  ข้อสงวนสิทธิ์ของมูลนิธิฯ

  มูลนิธิฯ ไม่จำต้องให้ทุนแก่ผู้ขอทุนตามที่ผู้ขอทุนได้สมัครมาเสมอไป การพิจารณาให้ทุนหรือปฏิเสธการให้ทุนเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของมูลนิธิฯ