การสนับสนุนการศึกษา

การสนับสนุนการศึกษา

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติมุ่งส่งเสริมคุณภาพสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับ

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • อาชีวศึกษา
  • อุดมศึกษา

ทุนทั้งหมดของมูลนิธิฯ เป็นทุนให้เปล่าแก่ผู้รับทุนจนจบหลักสูตร สำหรับนักเรียนดีเด่นที่จบมัธยมปลาย มูลนิธิฯ ยังพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และส่วนนักเรียน ปวช. เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณารับทุนต่อเนื่องหลักสูตร ปวส.

จุดประสงค์ในการให้ทุนของมูลนิธิฯ คือการช่วยให้ผู้รับทุนได้พัฒนาตนเองขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความสามารถในการดำรงตนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และมีส่วนช่วยในการทำสังคมให้ดีขึ้น

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ