บริจาค 1 ล้านบาท เพื่อไม่ให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ชูชัย ศุภวงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิแพทย์ชนบท ในฐานะตัวแทนมูลนิธิแพทย์ชนบท เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ นำโดยนางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ เพื่อรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ใช้ในอาคารโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในแคมเปญ “อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง”

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา เทษาวงศ์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • นางสาวชญาดา คันธพรหม - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • นายณัฐชัย ภาคทอง - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นางสาวนุรฟัฎฬา มะเกะ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายพงษ์พัฒน์ จันโนนแชง - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • นางสาวพีรยา หอมชื่น - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวรุสมาณี เปาะมูดอ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
 • นางสาวรุสลีนา อาแว - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายฤทธิกานต์ รวมทรัพย์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวแสงเพชร เขียวอ่อน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายวน ตรี - คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • นางสาววาสนา นามม่วง - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายอมรินทร์ วาเหตุ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • นายอับดุลฮากีม จะปะกิยา - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นายเอ็มกาดาฟี ยีสาและ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติร่วมสู้ภัยโควิด-19

ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานแพทย์พยาบาลซึ่งต่อสู้กับโรคระบาดนี้ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้บริจาคเงินแก่

 • กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท
 • โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ) จำนวน 500,000 บาท
 • โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

บริจาคกับรพ.ศิริราช บริจาคกับรพ.จุฬา สภากาชาดไทย

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นายกรณ์ดนัย เสริมศิริ - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวกรรณิกา วงค์น้อย - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคบึงกาฬ
 • นายกฤษฎา ดาทอง - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษดา แซ่ซ้ง - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายคมเพชร ตุ้ยคำ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคพะเยา
 • นายชนะวัฒน์ เด่นศิริโยธา - แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายฐิติศักดิ์ วงค์ดี - แขนงวิชาช่างไฟฟ้า ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายติยะ สุขแสวง - แขนงวิชาการไฟฟ้า ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายธนวัฒน์ เจริญรัมย์ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธารทิพย์ อุสาห์ดี - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายบรรพต จรจรัญ - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวประภาศิริ พุ่มจันทร์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายรัฐภูมิ ฟักนาคิน - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคลพบุรี
 • นางสาวรุสนีดา ยูโซะ - แขนงวิชาเกษตรศาสตร์ ว.เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 • นางสาววิลาสินี เหมันตา - แขนงวิชาการบัญชี ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอนุธิดา เหิมหอม - แขนงวิชาการบัญชี ว.เทคนิคสว่างแดนดิน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคเชียงคำ
 • นายขวัญ เอกดนัย - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา
 • นายฐิติกานต์ นาทรายขจี - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง (สาขาห้วยต้ม)
 • นางสาวนัฐวรรณ สายจันทร์ - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนบุรี
 • นางสาวนูรไอณีย์ มะตาแฮ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ว.เทคนิคนราธิวาส
 • นายพรสวรรค์ โพธิ์พันธ์ - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายวันชัย ชาญท่องไพร - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคเชียงใหม่
 • นายเสฎฐวุฒิ สมุททอง - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวอัญชลี ต้องรัก - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS