มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่ อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาส่วนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัยแก่อาจารย์นายแพทย์ ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ด้านโรคตับและการเปลี่ยนตับ ณ University College London (UCL) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งข้อความตอบขอบคุณมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในการบริจาคสนับสนุน “โครงการพระพุทธมหามงคลเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นจำนวน 100,000.00 บาท

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวกนกทิพย์ เชื้อเมืองพาน - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 • นายติยะ สุขแสวง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายพิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร - สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายวิกรานต์ สมุททอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวญาณิดา พิมพ์แก้ว - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายณัฐวัตร อินทะชาติ - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นางสาวทิพจุฑา นาแพร่ - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวทิพย์สุดา สุขเกษม - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวธัญทิพย์ เล้ากมล - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวนัทกรณ์ โพธิจักร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายบดินทร์ จริงประโคน - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายเปรมฤทธิ์ ค้าสม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายพีรภาส มาลัย - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายภูมิภัทร ยะนา - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวรุ่งธิวา เถาวัลยา - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นายวัชระ พรมไชย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นายอนรรฆ ชาญเลิศสกุล - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นางสาวอภิวรรณกุล ณ รัมย์ - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอุดมทรัพย์ ศรีใจ - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

Pages

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS