รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นางสาวกาญจนา เทษาวงศ์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • นางสาวชญาดา คันธพรหม - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • นายณัฐชัย ภาคทอง - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • นางสาวนภัสรัญชน์ สงเจริญทรัพย์ - ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • นางสาวนุรฟัฎฬา มะเกะ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายพงษ์พัฒน์ จันโนนแชง - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • นางสาวพีรยา หอมชื่น - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวมณีวรรณ จันเพชร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์์
 • นางสาวรุสลีนา อาแว - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • นายฤทธิกานต์ รวมทรัพย์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวแสงเพชร เขียวอ่อน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายวน ตรี - คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • นางสาววาสนา นามม่วง - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • นายอับดุลฮากีม จะปะกิยา - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นายเอ็มกาดาฟี ยีสาและ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564