รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

 • นายกรณ์ดนัย เสริมศิริ - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษฎา ดาทอง - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายกฤษดา แซ่ซ้ง - แขนงวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายคมเพชร ตุ้ยคำ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคพะเยา
 • นายชนะวัฒน์ เด่นศิริโยธา - แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 • นายฐิติศักดิ์ วงค์ดี - แขนงวิชาช่างไฟฟ้า ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายติยะ สุขแสวง - แขนงวิชาการไฟฟ้า ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นายธนวัฒน์ เจริญรัมย์ - แขนงวิชาช่างก่อสร้าง ว.เทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวธารทิพย์ อุสาห์ดี - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายบรรพต จรจรัญ - แขนงวิชาการโรงแรม ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวประภาศิริ พุ่มจันทร์ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิควังน้ำเย็น
 • นายรัฐภูมิ ฟักนาคิน - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคลพบุรี
 • นางสาววิลาสินี เหมันตา - แขนงวิชาการบัญชี ว.อาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวอนุธิดา เหิมหอม - แขนงวิชาการบัญชี ว.เทคนิคสว่างแดนดิน

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564