รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

  • นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว.เทคนิคเชียงคำ
  • นายขวัญ เอกดนัย - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา
  • นายฐิติกานต์ นาทรายขจี - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง (สาขาห้วยต้ม)
  • นางสาวนัฐวรรณ สายจันทร์ - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคกาญจนบุรี
  • นางสาวนูรไอณีย์ มะตาแฮ - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ว.เทคนิคนราธิวาส
  • นายพรสวรรค์ โพธิ์พันธ์ - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
  • นายวันชัย ชาญท่องไพร - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง ว.เทคนิคเชียงใหม่
  • นายเสฎฐวุฒิ สมุททอง - แขนงวิชาช่างยนต์ ว.เทคนิคสุรินทร์
  • นางสาวอัญชลี ต้องรัก - แขนงวิชาช่างกลโรงงาน ว.เทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564