กิจกรรมปี 2561

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2561
ทุนการศึกษาระดับมัธยม 118 ทุน 590,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. 42 ทุน 294,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส. 13 ทุน 178,990 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 : 32 ทุน 540,900 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : 35 ทุน 783,779 บาท
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 20 ทุน 500,000 บาท
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ทุน 100,000 บาท
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 7 ทุน 32,000 บาท
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,019,669 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี 36,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 744,853 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 400,000 บาท เพื่อสมทบให้โรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น
  • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 100,000 บาท เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,480,853 บาท

รวมการให้ทุนและบริจาคในปี 2561 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,500,522 บาท