กิจกรรมปี 2562

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
118 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
57 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
9 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
37 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,524,985 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักรังสีการแพทย์
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคมูลนิธิถันยรักษ์ โดย นพ. ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เพื่อสมทบ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2562 เป็นจำนวนเงิน 760,796 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2562 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,285,781 บาท