Body: 

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อวยพรปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้แทนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ผศ. นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ , ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ , นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกแก่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ นำโดยนางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ, นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ