กิจกรรมปี 2562

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2562
ทุนการศึกษาระดับมัธยม 118 ทุน 590,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. 57 ทุน 399,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส. 9 ทุน 208,685 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : 35 ทุน 619,500 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 : 37 ทุน 1,075,800 บาท
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 20 ทุน 500,000 บาท
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ทุน 100,000 บาท
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 7 ทุน 32,000 บาท
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,524,985 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

สรุปการบริจาคด้านรักษาพยาบาลของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2562
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักรังสีการแพทย์ 33,000 บาท
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ 327,796 บาท
บริจาคมูลนิธิถันยรักษ์ โดย นพ. ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เพื่อสมทบ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ 100,000 บาท
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ 100,000 บาท
รวมการบริจาคด้านรักษาพยาบาลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 760,796 บาท

รวมการให้ทุนและบริจาคในปี 2562 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,285,781 บาท