กิจกรรมปี 2560

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2566
ทุนการศึกษาระดับมัธยม 111 ทุน 555,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. 49 ทุน 343,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส. 13 ทุน 221,960 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 32 ทุน 1,241,030 บาท
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 20 ทุน 500,000 บาท
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ทุน 100,000 บาท
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 7 ทุน 32,000 บาท
ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โครงการ 105,000 บาท
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560) เป็นจำนวนเงิน 3,097,990 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ นพ. ชนัทธ์ กำธรรัตน์ แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ 400,000 บาท เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและวิทยาภูมิคุ้มกัน ที่ มหาวิทยาลัยโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. เกศรินทร์ ถาระภิมรมย์ แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ 400,000 บาท เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านภาวะพังผืดในตับและตับแข็ง ที่ University College London ประเทศสหราชอาณาจักร
 • บริจาคโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” 450,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคศูนย์ธัญญบุรี มูลนิธิกาญจนบารมี 100,000 บาท สำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
 • บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวน ประมาณรังสี 33,000 บาท
 • บริจาคโรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ 313,337 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการ ที่ได้รับ
 • บริจาคโรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างโรงอาหารให้โรงพยาบาล
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
 • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารที่พักผู้ป่วย “อาคารเย็นศิระฯ 3” เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 100,000 บาท เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,196,337 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคช่วยเหลือคุณ รัชนี กลั่นภูมิศรี ป่วยเป็นมะเร็งปอด 20,000 บาท

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนเพื่อการบรรเทาทุกข์ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท