กิจกรรมปี 2559

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
112 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
42 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
6 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
36 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,788,860 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ นพ. ชินดนัย หงสประภาส แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านเนื้องอกทางออร์โทปิดิกส์ ที่เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนปริมาณรังสี
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือนายแสวง คำจริง เป็นค่าชุดอุปกรณ์ท่อค้ำยันหลอดคอและหลอดลมใหญ่ จำนวน 1 ชุด

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2559 เป็นจำนวนเงิน 957,760 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคเงินช่วยเหลือนายมนัส พร้าโมต อายุ 81 ปี ผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
 • บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารชงสำหรับนายมนัส พร้าโมต เป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 เดือน
 • บริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านดอนทราย อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื่องจากประสบอุทกภัย

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 58,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2559 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 3,804,620 บาท