กิจกรรมปี 2559

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2559
ทุนการศึกษาระดับมัธยม 112 ทุน 555,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. 42 ทุน 294,000 บาท
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส. 6 ทุน 80,370 บาท
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 36 ทุน 1,170,490 บาท
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 20 ทุน 500,000 บาท
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 ทุน 100,000 บาท
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 7 ทุน 26,000 บาท
ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 โครงการ 63,000 บาท
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559) เป็นจำนวนเงิน 2,788,860 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ นพ. ชินดนัย หงสประภาส แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ 500,000 บาท เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านเนื้องอกทางออร์โทปิดิกส์ ที่ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
  • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
  • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวน ประมาณรังสี 30,000 บาท
  • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือนายแสวง คำจริง เป็นค่าชุดอุปกรณ์ท่อค้ำยันหลอดคอและหลอดลมใหญ่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 27,760 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 957,760 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

  • บริจาคเงินช่วยเหลือนายมนัส พร้าโมต อายุ 81 ปี ผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร 20,000 บาท
  • บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารชงสำหรับนายมนัส พร้าโมต เป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท
  • บริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านดอนทราย อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื่องจากประสบอุทกภัย 30,000 บาท

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนเพื่อการบรรเทาทุกข์ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 58,000 บาท