กิจกรรมปี 2558

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2558
ทุนการศึกษาระดับมัธยม
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
102
39
2
31
20
2
7
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) จำนวนเงิน 2,364,690 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ฐนิสา พัชรตระกูล แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ 273,040 บาท เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านความผิดปกติของระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ของทางเดินอาหาร ที่ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริจาคสมทบทุนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้มูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อจัดทำรถ MOBILE UNIT ใหม่ 2,000,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลศิริรช เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
  • ให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แก่ นาย ทินกร ดอนมูล นักวิจัยส่วนรังสีรักษา โรงพยาบาลรามาธิบดี 20,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวน ประมาณรังสี 18,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญญบุรี 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,011,040 บาท