กิจกรรมปี 2557

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2557
ทุนการศึกษาระดับมัธยม
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
79
23
3
23
15
2
6
4
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
โครงการ
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557) จำนวนเงิน 1,767,733.00 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ 490,200 บาท เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านระบบภูมิคุ้มกันทางผิวหนัง ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
  • บริจาคโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท และสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาท
  • บริจาคศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวันมหิดล 200,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมทบ “กองทุนวันมหิดลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้” 100,000 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2557” 500,000 บาท เพื่อเป็นทุน เพื่อการศึกษาแบบต่อเนื่อง (ระยะสั้น) สำหรับแพทย์จากชนบท - ผ่าน ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์
  • บริจาคมูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อสมทบ “กองทุนค่าตรวจวินิจฉัยมูลนิธิถันยรักษ์” 150,000 บาท เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
  • บริจาคโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” 400,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (infusion pump) มูลค่า 53,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องให้สารอาหารทางสายยาง (kangaroo ePump) มูลค่า 39,964.50 บาท จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 467,322.50 บาท
  • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2553” 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
  • บริจาคศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญญบุรี 200,000 บาท เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,407,522.50 บาท