กิจกรรมปี 2557

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
79 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
23 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
3 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
23 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
15 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
6 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,767,733 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • ห้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านระบบภูมิคุ้มกันทางผิวหนัง ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • บริจาคโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องไตเทียม 1 เครื่อง และสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต
 • บริจาคศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมทบ “กองทุนวันมหิดลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้”
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2557” เพื่อเป็นทุน เพื่อการศึกษาแบบต่อเนื่อง (ระยะสั้น) สำหรับแพทย์จากชนบท - ผ่าน ศ.คลินิกเกียรติคุณ น.พ. เหลือพร ปุณณกันต์
 • บริจาคมูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อสมทบ “กองทุนค่าตรวจวินิจฉัยมูลนิธิถันยรักษ์” เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 • บริจาคโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (infusion pump) จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องให้สารอาหารทางสายยาง (kangaroo ePump) จำนวน 5 เครื่อง
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 2553” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • บริจาคศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญญบุรี เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,407,522.50 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2557 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 5,175,255.50 บาท