กิจกรรมปี 2556

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
79 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
18 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
3 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
25 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
23 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
7 ทุน
 • ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 โครงการ

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,871,546 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวัน “มหิดล” บริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อผู้ป่วยยากไร้
 • บริจาคค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ สำหรับการตรวจส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ให้แก่สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริจาคค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับภาควิชาจักษุวิทยา ได้แก่ เครื่องวัดความดันตาชนิดเป่าลม เครื่องวัดความดันตา พร้อมชุดเลนส์ประกอบการผ่าตัดจอตา แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริจาคค่าใชจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
 • บริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2556 เป็นจำนวนเงิน 5,246,700 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

 • บริจาคช่วยเหลือครอบครัวเด็กผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

รวมมูลค่าการบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2556 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 7,148,246 บาท