กิจกรรมปี 2556

ด้านการศึกษา

สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2556
ทุนการศึกษาระดับมัธยม
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
ทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
79
18
3
25
12
2
7
3
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
โครงการ
รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) จำนวนเงิน 1,871,546.00 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

  • บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 250,000 บาท
  • บริจาคศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอนาถา เนื่องในวัน “มหิดล” 200,000 บาท
  • บริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 500,000 บาท
  • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 200,000 บาท
  • บริจาคค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ สำหรับการตรวจส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ให้แก่สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,870,000 บาท
  • บริจาคค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับภาควิชาจักษุวิทยา ได้แก่ เครื่องวัดความดันตาชนิดเป่าลม เครื่องวัดความดันตา พร้อมชุดเลนส์ประกอบการผ่าตัดจอตา แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 527,600 บาท
  • บริจาคค่าใชจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน แก่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 1,500,000 บาท
  • บริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง 200,000 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านรักษาพยาบาลในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 5,246,700.00 บาท

ด้านการบรรเทาทุกข์

  • บริจาคช่วยเหลือครอบครัวเด็กผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 30,000 บาท

รวมมูลค่าบริจาคด้านการบรรเทาทุกข์ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 30,000.00 บาท