นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า C.E. Foundation และชื่อภาษาจีนว่า 余作隆慈善基金會 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจระดับประเทศอันเป็นผลมาจากน้ำพักน้ำแรงของตน ซึ่งในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิต นายจรูญมีจิตสำนึกของการ “ให้” มาโดยตลอด ทั้งแก่ครอบครัวและแก่สังคม

ในการได้มาซึ่งความสำเร็จดังกล่าว นายจรูญต้องพบกับความท้าทายมากมายในชีวิต ผลตอบแทนคือความสุขในการได้รับความรักจากคนในครอบครัวและความยอมรับจากผู้คนในวงกว้าง

นายจรูญเคยกล่าวอย่างเต็มปากและสบายใจว่า “ชีวิตนี้ พอใจแล้ว” ซึ่งในที่สุดได้นำมาสู่ความตั้งใจของนายจรูญที่จะตอบแทนบุญคุณของสังคมที่ได้ให้ไว้กับตน ดังข้อความส่วนหนึ่งของพินัยกรรม:

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ ปลูกต้นไม้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

  1. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย หรือการสนับสนุนทางการเงินอย่างอื่น แก่สถานศึกษา หรือแก่บุคคล หรือคณะบุคคล
  2. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ด้วยการให้ยารักษาโรค หรือให้ค่ารักษาพยาบาล หรือด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่สถานพยาบาล
  3. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภค หรือความช่วยเหลืออื่นๆ แก่หมู่ชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด