รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นายกูหมัดซาการ์ดาร์ กูบือโด - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • นางสาวเกษมณี ภู่ทิม - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
 • นายชัยวัฒน์ มนตรีปัญญา - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นางสาวญาณิศา อุปสุ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง – คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายบะฮ์รุดดีน ราแดง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นางสาวปณิดา ทิจันทร์ – คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร
 • นางสาวพรทิพย์ นามใส่ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นางสาวพิชาสิรี วงศ์เอบุตร - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวภีมพิมล เชื่องชยะพันธ์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต
 • นางสาวเมทินี ทองเรือง - คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • นางสาวสุธาทิพย์ บุญกิม - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • นางสาวอนันดา กัณหาเล่ห์ - คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายอุดมเดช ช่วยศรี - คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567