รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ใน “โครงการพระพุทธมหามงคลเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นจำนวน 100,000.00 บาท