เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งข้อความตอบขอบคุณมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในการบริจาคสนับสนุน “โครงการพระพุทธมหามงคลเพื่อการศึกษา ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นจำนวน 100,000.00 บาท