รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

  • นางสาวกนกทิพย์ เชื้อเมืองพาน - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
  • นายติยะ สุขแสวง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  • นายพิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร - สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  • นายวิกรานต์ สมุททอง - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567