รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2567

 • นางสาวญาณิดา พิมพ์แก้ว - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายณัฐวัตร อินทะชาติ - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นางสาวทิพจุฑา นาแพร่ - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวทิพย์สุดา สุขเกษม - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นางสาวธัญทิพย์ เล้ากมล - สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นางสาวนัทกรณ์ โพธิจักร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายบดินทร์ จริงประโคน - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายเปรมฤทธิ์ ค้าสม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายพีรภาส มาลัย - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นายภูมิภัทร ยะนา - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 • นางสาวรุ่งธิวา เถาวัลยา - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
 • นายวัชระ พรมไชย - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 • นายอนรรฆ ชาญเลิศสกุล - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • นางสาวอภิวรรณกุล ณ รัมย์ - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • นายอุดมทรัพย์ ศรีใจ - สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567