ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567

สำหรับปีการศึกษา 2567 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

คณะจิตวิทยา 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         2 ทุน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 3 ทุน
สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์/พัฒนาชุมชน 2 ทุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร (15 ม.ค. 67–15 ก.พ. 67)

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566