คุณศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อ (คุณจรูญ เอื้อชูเกียรติ) สืบเนื่องจากที่คุณพ่อได้ระลึกถึงอยู่เสมอว่า จากในอดีตที่ท่านได้ย้ายถิ่นฐานจากเมืองจีนมาอยู่ประเทศไทยและสังคมนี้ได้รับท่านเข้ามา พร้อมทั้งมอบโอกาสให้ได้ทำงานจนกระทั่งสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ตัวท่านและครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ คุณพ่อจึงคิดว่า “เมื่อมีโอกาส ก็อยากแบ่งปันคืนให้แก่สังคม” โดยได้ดำริให้จัดตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการบำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” และมูลนิธิฯ ก็ได้ดำเนินการมาอย่างสมํ่าเสมอโดยตลอด

จากการที่คุณพ่อผมบอกว่า ท่านนึกอยู่เสมอว่าการศึกษาจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี ส่วนด้านการรักษาพยาบาลก็ยังมีผู้คนอีกมากที่อาจจะดูแลตนเองได้ไม่มาก ดังนั้นจึงอยากจะให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรภาครัฐ ให้มีระบบการรักษาพยาบาลดีขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และอีกเรื่องคือการบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ แก่สังคมในยามที่เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ

ช่วงเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ในปีพุทธศักราช 2535 ผู้ที่มีบทบาทและเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนคือ คุณยศ เอื้อชูเกียรติ และคุณวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ การดำเนินงานนั้นเราเป็นมูลนิธิฯ ที่ไม่ได้รับการบริจาคจากที่ใด แต่มาจากทรัพย์สินที่ได้รับจากคุณพ่อ ที่ทางเราได้ต่อยอดทำให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นทุนให้ดำเนินการต่อ ๆ มา โดยได้มองว่าการบริจาคเป็นเรื่องที่น่ายินดีของทั้งสองฝ่าย ทางผู้บริจาค (มูลนิธิฯ) เห็นว่าผู้รับบริจาคเป็นเสมือนลูกค้าของเรา ที่ทำให้เราสามารถทำงานให้บรรลุเจตนารมณ์ สำหรับผู้รับนั้นก็คงจะยินดีเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นจะทำให้สภาพการณ์ดีขึ้น

เมื่อปีพุทธศักราช 2556 ทางมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสรู้จักโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และได้บริจาคสมทบทุนในการสร้างห้องวิจัยปลอดเชื้อ ต่อมาได้บริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ เพราะทราบว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การรักษาด้านโรคเขตร้อน มีผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ ตั้งแต่นั้นเราก็ได้บริจาคอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา

ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล ผมคิดว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี

“สิ่งที่เราทำนั้นทำให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ แล้วเรามีความสุขมากขึ้นเพราะสิ่งนั้นได้เกิดประโยชน์จริงๆ”

[กุศลบอกต่อ – วารสารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1]