รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้เข้าพบนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานมูลนิธิฯ เพื่อขอสัมภาษณ์สำหรับบทความในวารสารมูลนิธิเวชศาตร์เขตร้อน คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1) นางประไพพร เตียเจริญ เลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2) นางพนมเป็น ศรีประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอภิษฐา เทียนหอม นักประชาสัมพันธ์