มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคเงิน 4,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ คณะผู้แทนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้ารับบริจาคเงิน 4,000,000 บาท ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ