รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565

 • นายกิตติชัย ฤาชัยราม - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • นายเกษมพันธ์ ธนพลวิวิธชวาลา - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายชินวัตร จันทร์ศิริ - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นางสาวโชติกา กึมรัมย์ - สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • นางสาวเนตรนภา เส็งเพิ่ม - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • นางสาวบวรลักษณ์ บุญเรือง - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • นางสาวพจนี เจริญสง - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 • นางสาวฟารีดา ถ่ายถอน - สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 • นายสิทธิพงษ์ คำเสียง - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • นายสุวัฒน์ จันทร์ไทย - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 • นางสาวอัจฉรา ชื่นชม - สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565