กิจกรรมปี 2564

ด้านการศึกษา

 • ทุนสายสามัญ/วิชาชีพ/อุดมศึกษา
  • ทุนการศึกษาระดับมัธยม
100 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช.
54 ทุน
  • ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส.
20 ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
46 ทุน
 • ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20 ทุน
 • ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1 ทุน
 • ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
6 ทุน
 • ทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
3 ทุน

รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,747,000 บาท

ด้านการรักษาพยาบาล

 • บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักฟิสิกส์เพื่อคำนวนประมาณรังสี
 • บริจาคโรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการ ที่ได้รับ
 • บริจาคโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบ “กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ
 • ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ แก่ พ.ญ. ณัฏยา ภู่วรวรรณ ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ 7 ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อไปรับการอบรมหลักสูตร Translational research in urologic oncology ณ สถาบัน Samuel Oschin Comprehensive Cancer Center Institute, Cedars-Sinai Medical Center นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 1 ปี
 • บริจาคโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล
 • บริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ
 • บริจาคมูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด-19
 • บริจาคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบกองทุน ฬ.จุฬา สะพานบุญ ในโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19
 • บริจาคศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด
 • บริจาคมูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลน
 • บริจาคคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19

รวมมูลค่าการบริจาคด้านรักษาพยาบาลใน 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,562,015 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคในปี 2564 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 7,309,015 บาท