นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยไป ม.โตโฮคุ


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับแพทย์ จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ นายแพทย์ 6 ประจำหน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและวิทยาภูมิคุ้มกันในผิวหนัง ที่ภาควิชาผิวหนัง มหาวิทยาลัยโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้


วันที่ 24 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดย รศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับมอบทุนสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 450,000 บาท จากนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

นางสาวณัฐกานต์ ยะลา ม.หัวเฉียว รับทุนการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบกรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับมอบทุนการศึกษาที่มูลนิธิฯ มอบให้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ยะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาได้มอบบัตรอวยพรและของขวัญปีใหม่ให้แก่มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติด้วย

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฯ แนวทางการช่วยเหลือสังคม และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS