บริจาคสมทบกองทุนมูลนิธิกาญจนบารมี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบเงินบริจาคของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบ กองทุนมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและยากไร้ ให้แก่นายจินดา มุกดาดี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาจารย์แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ อาจารย์ประจำหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าพบนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาด้านพังผืดในตับและตับแข็ง ณ Institute for Liver and Digestive Health, Division of Medicine University College London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยไป ม.โตโฮคุ


วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับแพทย์ จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ นายแพทย์ 6 ประจำหน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและวิทยาภูมิคุ้มกันในผิวหนัง ที่ภาควิชาผิวหนัง มหาวิทยาลัยโตโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น” อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฯ แนวทางการช่วยเหลือสังคม และทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

นายจรูญ เอื้อชูเกียรติ

Subscribe to มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ RSS