ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีการติดต่อประสานงานกับ มูลนิธิฯ

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
 • ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0
 • เรียนดีและมีความประพฤติดี
 • ครอบครัวยากจน มีความจำเป็นและสมควรได้รับความช่วยเหลือ
 • มีศักยภาพและความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นอยู่แล้ว

ทุนและการเบิกจ่าย

 • เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าเป็นเงิน 5,000 บาท ต่อทุนต่อปี
 • มูลนิธิฯ จ่ายเงินทั้งจำนวนเข้าบัญชีรับทุนของโรงเรียนในต้นปีการศึกษา โดยให้นักเรียนผู้รับทุนเบิกทุนจากครูผู้ดูแลระหว่างปีตามแต่ทางโรงเรียนจะเห็นควร

ระยะเวลาการให้ทุน

นักเรียนที่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากมูลนิธิฯ จะได้รับทุนดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี การให้ทุนจะสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกในกรณี

 1. ผู้รับทุนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่รับทุน หรือ
 2. ผู้รับทุนลาออกจากโรงเรียนที่รับทุน หรือ
 3. ผู้รับทุนมีผลการเรียนในภาคการศึกษาต่ำกว่า 2.0 หรือ
 4. ผู้รับทุนไม่ได้ส่งจดหมายรายงานไปยังมูลนิธิฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. ผู้รับทุนไม่รายงานเมื่อมูลนิธิฯ ถามมา
 6. เหตุอื่นๆ ซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้ผู้รับทุนขาดคุณสมบัติ ความเหมาะสม หรือความจำเป็น ตามที่มูลนิธิฯ กำหนดเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภทนี้

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • มูลนิธิฯ จะแจ้งจำนวนทุนสำหรับนักเรียนรับทุนใหม่ในแต่ละปีการศึกษาให้โรงเรียนทราบ
 • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้นและเห็นสมควรได้รับทุน
 • นักเรียนผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารขอรับทุนของมูลนิธิฯ อย่างครบถ้วนและให้ทางโรงเรียนจัดส่งให้มูลนิธิฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาการขอทุนให้โรงเรียนทราบภายในเดือนมีนาคม