ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติ เปลี่ยนหมายเลขติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2819 3130
โทรสาร 0 2819 3137


มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติได้รับโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น โรงเรียนรับทุนระดับมัธยมศึกษาของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษา 2564 จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียนทั่วประเทศ


มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ดำเนินงานโดยกรรมการของมูลนิธิฯ และ อาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิฯ


ผู้สนใจจะขอสมัครรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ หากได้ศึกษารายละเอียดในหน้า “ทุนการศึกษา” จากเว็บไซต์นี้แล้ว เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ ให้ส่งใบสมัครมายังมูลนิธิฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาภายในกำหนดไว้ในตารางเวลาข้างล่าง


ตารางเวลารับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
(ประเภททุนให้ตรงแก่นักเรียน/นักศึกษา)

ทุนระดับ ปวช. เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2563
หมดเขต : 15 กุมภาพันธ์ 2564
ทุนระดับ ปวส. เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2563
หมดเขต : 15 กุมภาพันธ์ 2564
ทุนระดับ อุดมศึกษา เริ่ม : 15 ธันวาคม 2563
หมดเขต : 15 มีนาคม 2564