ในปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาระดับต่างๆของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ผ่านช่องทางการติดต่อของ website นี้ และเดือนพฤศจิกายน เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูการรับสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิฯ จึงได้ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อตอบคำถามส่วนใหญ่ที่ได้มีการสอบถามมา ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการ download เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการยื่นสมัครขอรับทุน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษารายละเอียดในหน้า “ทุนการศึกษา”

โปรดสังเกต

“ทุนระดับ ปวส.”

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จะครอบคลุมแขนงวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเดิมที่ให้แต่แขนงวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประมง

“ทุนระดับมัธยมศึกษา”

มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ผ่านโรงเรียนรับทุน ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนรับทุนมัธยมศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ


สำหรับปีการศึกษา 2564 มูลนิธิฯ พร้อมจะพิจารณารับโรงเรียนรับทุนใหม่เพิ่ม ทั้งนี้ คุณครูของโรงเรียนที่สนใจต้องทำหนังสือแสดงความจำนงพร้อมข้อมูลโรงเรียน (ตามแบบฟอร์มซึ่ง download ได้จาก website นี้) ส่งให้มูลนิธิฯภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ตารางเวลารับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
(ประเภททุนให้ตรงแก่นักเรียน/นักศึกษา)

ทุนระดับ ปวช. เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2563
หมดเขต : 15 กุมภาพันธ์ 2564<
ทุนระดับ ปวส. เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2563
หมดเขต : 15 กุมภาพันธ์ 2564<
ทุนระดับ อุดมศึกษา เริ่ม : 15 ธันวาคม 2563
หมดเขต : 15 มีนาคม 2564<