ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.6 สำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ ประมง

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนตรงแก่นักศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เรียนดีและมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
 • ผลการเรียนระดับ ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีหลักฐานยืนยันการรับเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆ ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการและเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิฯ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในแขนงวิชาที่เรียน

ทุนและการเบิกจ่าย

 • ทุนการศึกษาระดับ ปวส. เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 20,000 บาท ต่อปี
 • มูลนิธิฯ โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาทในต้นภาคการศึกษา
 • การโอนครั้งแรก - เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้ารับการศึกษาในสถาบันและแขนงวิชาที่กำหนดในการให้ทุน
 • การโอนครั้งต่อๆ ไป - ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับจดหมายรายงาน พร้อมผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ สำหรับภาคการศึกษาก่อนหน้า และหลักฐานการชําาระเงินบํารุงการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง

ระยะเวลาการให้/รับทุน

ตามระยะเวลาของหลักสูตร ปวส. หรือไม่เกิน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาไม่เลิกเรียนและไม่ถูกให้ออกจากสถาบัน
 2. มูลนิธิฯ ต้องได้รับ ใบรับทุน พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินให้สถาบันการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด
 3. มูลนิธิฯ ต้องได้รับผลการศึกษาอย่างเป็นทางการที่สถาบันออกให้ และจดหมายรายงานกิจกรรมประจำปี ตาม เวลาที่กำหนด
 4. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.0
 5. ต้องไม่มีเหตุซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้นักศึกษาขาดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือขอใบสมัครจากมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์
 • นักเรียนกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
  1. เอกสารแจ้งผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (ปวช. ปีที่ 1-3 หรือ ม. 4-6)
  2. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
 • และส่งให้มูลนิธิฯ พิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบภายในเดือนมีนาคม