ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนตรงแก่นักศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เรียนดีและมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
 • ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลการเรียน 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 • สอบเข้าศึกษาในภาควิชาที่ตั้งใจในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพตามภาควิชาที่เรียน
 • มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองและสังคม
 • ไม่เคยได้รับปริญญาอื่น
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ทุน กยศ. ถือเป็นเงินกู้ ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ทุนและการเบิกจ่าย

 • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่า ทุนละ 40,000 บาท ต่อปี
 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาทในต้นภาคการศึกษา
 • การโอนครั้งแรก - เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้ารับการศึกษาในสถาบันและภาควิชาที่กำหนดในการให้ทุน
 • การโอนครั้งต่อๆ ไป - ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับจดหมายรายงาน พร้อมผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ สำหรับภาคการศึกษาก่อนหน้า และหลักฐานการชําาระเงินบํารุงการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาต่อไป

หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องรับผิดสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง

ระยะเวลาการให้/รับทุน

ตามระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาตรี การให้ทุนจะถูกยกเลิกในกรณี

 1. นักศึกษาเลิกเรียนหรือถูกให้ออกจากสถาบัน หรือ
 2. มูลนิธิฯ ไม่ได้รับจดหมาย หรือรายงานผลการศึกษา หรือ
 3. นักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 ในภาคใดภาคหนึ่ง (ทุนจะถูกยกเลิกในภาคการศึกษาต่อไป)
 4. เหตุอื่นซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้นักศึกษาขาดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2564
 • นักเรียน/นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือขอใบสมัครจากมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์
 • นักเรียน/นักศึกษากรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
    1) เอกสารแจ้งผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หรือผลการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมา
    2) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
  และส่งให้มูลนิธิฯ พิจารณาภายในวันที่ 15 มีนาคม
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม