ทุนการศึกษาวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเลือกเรียนต่อในสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ เป็นที่พึ่งของตนเองและเป็นกำลังของสังคมต่อไป

การให้ทุน

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติให้ทุนตรงแก่นักเรียน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เรียนดีและมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
 • ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เคยต่ำกว่า 2.0 และเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีหลักฐานยืนยันการรับเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือโรงเรียนวิชาชีพอื่นๆ ของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิฯ
 • มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในแขนงวิชาที่เรียน

ทุนและการเบิกจ่าย

ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าเป็นเงิน 7,000 บาท ต่อปี มูลนิธิฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของ นักเรียนในทุกต้นปีการศึกษา เพื่อให้ใช้จ่ายตามความจำเป็นระหว่างปี นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งใบรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินให้สถาบันการศึกษา และรายงานประจำปี ให้แก่มูลนิธิฯ ตามเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาการให้ทุน

ตามระยะเวลาของหลักสูตรการเรียน ทั้งนี้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนไม่เลิกเรียนหรือถูกให้ออกจากสถาบัน
 2. นักเรียนต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.0
 3. มูลนิธิฯ ต้องได้รับใบรับทุน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินให้แก่สถาบันการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด
 4. มูลนิธิฯ ต้องได้รับผลการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
 5. มูลนิธิฯ ต้องได้รับรายงานประจำปีตามเวลาที่กำหนด
 6. มูลนิธิฯ ต้องได้รับรายงานตามที่ขอไป
 7. ต้องไม่มีเหตุอื่นซึ่งมูลนิธิฯ เห็นว่าทำให้นักเรียนขาดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ในระดับ ปวช. สำหรับปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับ ปวช. ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หรือขอใบสมัครจากมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์
 • นักเรียนกรอกใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับ ปวช. อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
    1) เอกสารแจ้งผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
    2) จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนว
  และส่งให้มูลนิธิฯ พิจารณาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบภายในเดือนมีนาคม