ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565

สำหรับปีการศึกษา 2565 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะต่อไปนี้เท่านั้น

หลักสูตร 6 ปี
     คณะแพทยศาสตร์ 1 ทุน
หลักสูตร 4 ปี
     คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ทุน
     คณะกายภาพบำบัด 1 ทุน
     คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ 2 ทุน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง) หรือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2 ทุน
     คณะเกษตรศาสตร์ 1 ทุน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ทุน

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564